วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0 0
TSUMDC TODAY   
อ่านทั้งหมด...     
No Gift Policy...
กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการย...
ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครบรอบ 16 ปี UMDC...
ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษ...
ขอแสดงความยินดี นางสาววศินี เพชรรักษ์  นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการ...
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร เเละ พันตำรวจเอกหญิง สุเจตนา โสตถิพั...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตรและได้รับรางวัลเกียรติบัตรผลการเรียนดี ประจำ...
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้รับ​การประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ระดับ​หลักสูตร​ ...
เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/งานวิจัย ของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา...
ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารอาจารย์ เเละบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
0 0 0 0