วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
 
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณอาจารย์ วิทยา  ขาวขจร

- รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ฝ่ายบริหาร


โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : witjorn2509@hotmail.com   

 

อาจารย์ อิศมนต์  เจียมสวัสดิ์

- รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ฝ่ายวิชาการ


โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : j_isamon@hotmail.com  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

- ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
และกระบวนการยุติธรรม


โทรศัพท์ : 074317689 
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : ong007tsu@gmail.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี  ธนพิทักษ์ 
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
- ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตโทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : joy_boy2523@hotmail.com

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : vi2528@gmail.com

รองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689 
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : -


อาจารย์ มิติ สังข์มุสิกานนท์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : mitisang11@gmail.com

 อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง
อาจารย์
ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
- ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : jaurwan.t@tsu.ac.th       

                    


อาจารย์ เสรี บุญรัตน์
อาจารย์
ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email : saree.b@tsu.ac.th


 


อาจารย์ ดนวัต สีพุธสุข
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email :


อาจารย์ อรอนงค์  อำภา

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
Email :