วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
 
► ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลับหน้าหลัก

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา
     ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง


วิสัยทัศน์
     การจัดการเพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม


พันธกิจ
    1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน พัฒนากำลังคนมีความรู้และทักษะการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม 
    2. สร้างนวัตกรรมทางสังคมและองค์ความรู้ใหม่ผ่านการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น
    3. เผยแพร่องค์ความรู้ การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมทางสังคม
    4. บริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งเสริมในการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อหารายได้ที่สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน

ค่านิยม (Values) 
     T = Teamwork (ทำงานเป็นทีม)

     E = Excellence in Teaching (เป็นเลิศด้านการสอน)
     A = Academic for Community (วิชาการเพื่อการชุมชน)
     M = Management for Development (การจัดการเพื่อการพัฒนา)