วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
 
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ กลับหน้าหลัก

เครือข่ายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้น ตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้ทรัพยากรมนุษย์และความต้องการของประเทศ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศที่สำคัญ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), กระทรวงกลาโหม, MYANMAR CREATIVE UNIVERSITY, โรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานและของประเทศให้มีความพร้อมและศักยภาพสูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ผ่านการจัดการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย

คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

คู่ความร่วมมือ

บทบาท และความสำคัญต่อการจัดหลักสูตร

บทบาท และความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมขององค์กร

กลไกการสื่อสาร
และการจัดการความสัมพันธ์

คู่ความร่วมมือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

1.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย

3.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

4.บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน

5. กระทรวงกลาโหม

6.MYANMAR CREATIVE UNIVERSITY

7.โรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรี

1. ให้การสนับสนุนบุคลากรมาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

2. ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอน

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาลัยฯกับหน่วยงานที่มีความร่วมมือเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหรือการเรียนการสอน

2. หน่วยงานที่มีความร่วมมือสามารถสนับสนุน และให้ความสะดวกวิทยาลัยในทำวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ เปิดการเรียนการสอน

1. การหารือแลกเปลี่ยน ในเรื่องโครงการความร่วมมือกับแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. การประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานที่มีความร่วมมือที่มาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร