วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล
► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
► ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► คู่มือการปฏิบัติงาน
► แผนการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
► รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัย
► รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
► ข้อมูลประเมิน ITA
►ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
►วาระการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
 
► ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก

ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ว่าด้วย กองทุนบริการวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563
 ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2563
 ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลาออกจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2553
 ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2547
 ว่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
 ว่าด้วย โครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2552
 ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560
เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายในงานพิธีการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย
เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
เรื่อง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุนค่าช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิตจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561
ผังการจัดการข้อร้องเรียน

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด้านการบริการการศึกษา พ.ศ.2566
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2564
เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต และการกีฬา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ พ.ศ. 2564
ขอกำหนดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหรือแบบ On Site (อบรมที่ศูนย์ สัมมนา)
เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพหนังสือหรือตำรา พ.ศ.2565
เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนสำหรับการจัดการศึกษาถาคสมทบ พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรมุคคล
รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2557
รื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ.2559
รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564
รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564
รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ

 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

   
กรมบัญชีกลาง
 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน