วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล
► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
► ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► คู่มือการปฏิบัติงาน
► แผนการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
► รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัย
► รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
► ข้อมูลประเมิน ITA
►ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
►วาระการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
 
► คู่มือการปฏิบัติงาน กลับหน้าหลัก

คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวปฏิบัติ

 สรุปการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการบริการด้วยหัวใจ
 คู่มือการเตรียม การบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม
 คู่มือแนวปฏิบัติด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย แบบพิมพ์ ขนาดตราสัญลักษณ์ ผังการเดินของหนังสือภายใน ภายนอก
 คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

เอกสารการบรรยาย

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สุงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
 โครงการ "องค์กรแห่งความสุข : สุขกับงานสร้างได้อย่างไร" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

คู่มือการปฏิบัติงาน / แนวปฏิบัติ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 งานบริการวิชาการ

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงานนอกพื้นที่ ของบุคคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติงานด้านวิชาการ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

คู่มือปฎิบัติงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

หลักเกฎฑ์การบริการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ