วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล/แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
► ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► คู่มือการศึกษา
► ชุดเครื่องเเบบนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
► สถิตินิสิตปัจจุบัน
► แบบฟอร์มต่างๆ
 
► ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก

 -  ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต พ.ศ. ๒๕๕๔

  -  ระเบียบคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  ว่าด้วยเงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิตและการกีฬา  พ.ศ. ๒๕๕๕

    -  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย การจ่ายเงินสวัสดิการนิสิต  พ.ศ. ๒๕๕๔  

    -  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ   ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิตและการกีฬา  ระดับปริญญาตรีฯ