วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูลสำหรับบุคลากร
► ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
► แบบฟอร์มจองยานพาหนะวิทยาลัยฯ
► แบบฟอร์มจองห้องประชุมวิทยาลัยฯ
► เเนวทางปฎิบัติการนำส่งเงินของบุคลากร ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 10%
► แบบฟอร์มต่าง ๆ
► เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับ 2563-2566 Edpex
► แบบสอบถามความถึงพอใจในการให้บริการยานพาหนะ
 
► แบบฟอร์มต่าง ๆ กลับหน้าหลัก

งานบริหารงานบุคคล

งานวิชาการ

  • แบบส่งค่าระดับขั้น
  • แบบฟอร์มขออนุญาตให้ค่าระดับขั้น I    
  • แบบฟอร์มขอส่งระดับขั้นช้ากว่ากำหนด    
  • แบบฟอร์มจัดทำสำเนาข้อสอบ    
  • แบบฟอร์มขอใช้บริการตรวจกระดาษคำตอบ    

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานอื่นฯ

โครงการงบประมาณเงินรายได้

โครงการวิจัย

  • แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา    
  • แบบฟอร์มแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนภายนอก    
  • แบบฟอร์มรับรองการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์