วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
 
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

     รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู
     รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     เบอร์โทรศัพท์ 074-317689 
     E-Mail :  somkiat@tsu.ac.th

 

     อาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
    - รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร
     
     เบอร์โทรศัพท์ 074-317689
     E-Mail :  witjorn2509@hotmail.com
 

    อาจารย์ อิศมนต์  เจียมสวัสดิ์
    - รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ
   

    เบอร์โทรศัพท์ 074-317689
    E-Mail :  j_isamon@hotmail.com
 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ
    - ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

    โทรศัพท์ : 074317689 
     Email : ong007tsu@gmail.com
      นายกฤชณัท  พรหมเสนะ

     หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     โทรศัพท์ : 02-248-7553  
     โทรสาร   : 02-248-7553  ต่อ 222

     Email : wee207@hotmail.com