วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
 
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

 ระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551

 ระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

กฎกระทรวง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2565

กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

 ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง จัดตั้งวิยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2550

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ.2554

 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำนาจภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฎิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำจาจภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอำจาจภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร

 โครงร่างองค์กรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

คำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนรองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฉบับลงนาม วันที่ 14 มีนาคม 2565

 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

 คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

 คำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกํารประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา