วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
 
► บุคลากรวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

•บุคลากรประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ     นายกฤชณัท  พรหมเสนะ
     หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580
     Email : wee207@hotmail.com

     นางปิยานุช  จุฑาทิพรัตน์
     เจ้าหน้าที่บริหารงาน

     โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

     Email : piyanut_aa@hotmail.com   
      นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช

     นักวิชาการ

     โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

     Email : ple_pitsinee@hotmail.com
     นางสาวนุชรินทร์  เที่ยงธรรม
     เจ้าหน้าที่บริหารงาน

     โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

     Email : goongnang.nootcharin@gmail.com     นางสาวโสมรัศมิ์  พันธุฤกษ์
     เจ้าหน้าที่บริหารงาน

     โทรศัพท์ : 074317689  
             : 074316700-1 ภายในต่อ 7580

     Email : shobupoy@gmail.com


•บุคลากรประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ศูนย์ประสานงานและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ


     นายกฤชณัท  พรหมเสนะ
     หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

     โทรศัพท์ : 02-248-7553  
     โทรสาร   : 02-248-7553  ต่อ 222

     Email : wee207@hotmail.com
     นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
     นักวิชาการ

     โทรศัพท์ : 02-248-7553  
     โทรสาร   : 02-248-7553  ต่อ 222

     Email : thitipong_a@hotmail.com
     นายรุ่งสุริยา  เผ่าศรีเผือก
     เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

      โทรศัพท์ : 02-248-7553  
      โทรสาร   : 02-248-7553  ต่อ 222

     Email : week3@hotmail.com