วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูลสำหรับบุคลากร
► ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
► แบบฟอร์มจองยานพาหนะวิทยาลัยฯ
► แบบฟอร์มจองห้องประชุมวิทยาลัยฯ
► เเนวทางปฎิบัติการนำส่งเงินของบุคลากร ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 10%
► แบบฟอร์มต่าง ๆ
► เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับ 2563-2566 Edpex
► แบบสอบถามความถึงพอใจในการให้บริการยานพาหนะ
 
► เเนวทางปฎิบัติการนำส่งเงินของบุคลากร ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 10% กลับหน้าหลัก