วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►แนะนำหลักสูตร
► รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2561
► หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุง พ.ศ.2566
► การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ พ.ศ. 2564
 
► รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2561 กลับหน้าหลัก

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี ) พ.ศ.2561

   
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Public Administration (Police Management and Criminal Justice)
รายละเอียดหลักสูตร  รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/05/2561 15:20 )
แผนการศึกษา
 แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/05/2564 10:53 )