วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
 
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กลับหน้าหลัก

    ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
    รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 

    รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
    รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู

    รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   
 

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     รองศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

     ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


 

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     พ.ต.อ.ดร.อิศราวุธ  อ่อนน้อม
     ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
      นายวีระชัย อมรรัตน์ 
     หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
     ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

      คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
      อาจารย์อิศมนต์  เจียมสวัสดิ์
      รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายวิชาการ
      

 

     คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     อาจารย์วิทยา  ขาวขจร
     รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ

 

     คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ
     ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

 

      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
      นายกฤชณัท พรหมเสนะ
      หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
      นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
      ผู้ช่วยเลขานุการ  

      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
      นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
      ผู้ช่วยเลขานุการ