วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.66 ถึงวันที่ 25 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Credit Bank งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือ Myanmar Creative University
 
     

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ร่วมประชุม ผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานด้าน Credit Bank งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ ภายใต้ความร่วมมือ Myanmar Creative University โดยได้มีการจัดประชุม ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู
   รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
2.อาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
   รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร
3.อาจารย์ อิศมนต์  เจียมสวัสดิ์
  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ
4.นายกฤชณัท  พรหมเสนะ
   หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
5.นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
   นักวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร นิคม
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสื่อสารองค์กร
3.นายชัยยุทธ มณีฉาย
   หัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.อาจารย์ ดร.ศุภชัย สัตยานุรักษ์​​​​​​
   อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

ทั้งนี้ จากการประชุมหารือแนวทางการพัฒนางานด้าน Credit Bank งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์ กับทาง Myanmar Creative University มีความเห็นที่ตรงกันว่า การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในเรื่องใดๆ เป็นเรื่องที่ดีที่จะต้องศึกษาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย