วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการคอรัปชัน เนื่องในวัน ต่อต้านคอรัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
 
     

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร วิทยาลัยฯ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการคอรัปชัน เนื่องในวัน ต่อต้านคอรัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ณ ห้องประชุมแสงสุริยา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พร้อมทั้งได้รับฟังความรู้ เเละเเนวทางปฎิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะวัฒน์ คุระพูล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 บรรยายหัวข้อเรื่อง “การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม : กฎหมาย แนวปฏิบัติและสามัญสำนึก”

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566