วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.66 ถึงวันที่ 10 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และ G.bike Company Limited
 
     

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาและงานวิเทศสัมพันธ์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก G.bike Company Limited ประเทศเกาหลี โดยได้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และ G.bike Company Limited มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ G. bike Company Limited ประเทศเกาหลี

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รักษาการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Hoon Sup Jung, Chief Executive Officer โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมมือในการพัฒนางานด้านฝึกอบรม งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิต รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการเพื่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในนามวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เเละผู้เกี่ยวข้องของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ที่อำนวยความสะดวกให้ผ่าไปด้วยความเรียบร้อย

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=15IvZMWPAtUc6KbOxtMPym-yB4tU-QCXA&authuser=tsuradio%40tsu.ac.th&usp=drive_fs