วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
►แนะนำหลักสูตร
► รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2561
► หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุง พ.ศ.2566
► การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ พ.ศ. 2564
 
 
► การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ พ.ศ. 2564 กลับหน้าหลัก
    วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม
   

การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม (หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภาฯ ม.ทักษิณ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เเละได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565

   
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การจัดการบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Management (Modern Management)
รายละเอียดหลักสูตร  รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/05/2564 16:05 )
แผนการศึกษา
 แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/05/2564 16:07 )