วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
►แนะนำหลักสูตร
► รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2561
► หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตารวจและกระบวนการยุติธรรม ปรับปรุง พ.ศ.2566
► การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ พ.ศ. 2564
 
 
► การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ พ.ศ. 2564 กลับหน้าหลัก
    วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
   

การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ (หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภาฯ ม.ทักษิณ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เเละได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม) เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2565

   
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)        : การจัดการบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) : Bachelor of Management (Modern Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/05/2564 16:05 )
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/05/2564 16:07 )