วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.66 ถึงวันที่ 19 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานโครงการบริการวิชาการเดือนธันวาคม 2565
 
     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และการเขียนแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา”รุ่นที่ 6 วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาล ตาบลหนองกี่ อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการฝึกอบรม หลักการเบิกจ่ายงบประมาณว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและบทบาทหน้าที่ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มเติม/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของกองการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 –วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง กรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาล และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น” วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 256 ณ โรงแรมอินฟินิตี้ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PerformanceAgreement : PA) ตำแหน่งครู” วันที 9-11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซน์ จังหวัดตาก