วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.66 ถึงวันที่ 19 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานโครงการบริการวิชาการเดือนพฤศจิกายน 2565
 
     

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PerformanceAgreement : PA) ตำแหน่งครู รุ่นที่ 10 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง กรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาล และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของสภาท้องถิ่น บทบาท อำนาจหน้าที่ในการ จัดบริการสาธารณะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอินฟินิตี้อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการจัดบริการ สาธารณะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สาหรับฝ่าย บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ กรีนฮิลล์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มเติม/ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 –2570) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของกองการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 –วันที่ 2ธันวาคม 2565ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PerformanceAgreement : PA) ตำแหน่งครู รุ่นที่ 8วันที 11-13พฤศจิกายน 2565ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอบรม หลักสูตร แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง และซักซ้อมความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับ วิธีงบประมาณ การเงิน การคลัง การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีพัสดุ สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 11 –13พฤศจิกายน 2565ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม