วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.66 ถึงวันที่ 19 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานโครงการบริการวิชาการเดือนตุลาคม 2565
 
     

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตาแหน่งครู รุ่นที่ 4 วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมโฮเทล วิศมา ราชบุรี (Hotel Wisma Ratchaburi) จังหวัดราชบุรี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PerformanceAgreement : PA) ตาแหน่งครู รุ่นที่ 5 วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม อยุธยาแกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางความรับผิดทางละเมิดที่ต้องรู้ขั้นตอน การปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการชดใช้ค่าเสียหายและดารงตนในตาแหน่ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและเรียนรู้ เทคนิคการประชุม สภาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การประเมินผลงาน ข้าราชการหรือ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานทั่วไปใหม่ (เกณฑ์PA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเพชรโฮเต็ล อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ศิลปะการทางานเป็นทีม เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรและการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา อาเภอ กระทู้ จังหวัดภูเก็ต

โครงการฝึกอบรมเชิงหลักสูตร“เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษาและกองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 การจัดทาเอกสาร ประกอบการประเมินและเทคนิคการกรอกข้อมูลในระบบ e-SAR ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว 806)” วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบูรพา อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ศิลปะการทางานเป็นทีม เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรและการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management : KM) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 รุ่นที่ 2 วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา อาเภอ กระทู้ จังหวัดภูเก็ต

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PerformanceAgreement : PA) ตาแหน่งครู รุ่นที่ 3 วันที 7-9 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมมิตรสัมพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี