วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ม.ค.66 ถึงวันที่ 2 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง MYANMAR CREATIVE UNIVERSITY and Management for Development College,Thaksin University
 
     

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Saw Htay Myint  President of Myanmar Creative University ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุม เเละทบทวนความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กับ Myanmar Creative University เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานด้านฝึกอบรม งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของอาจารย์ นิสิต ตลอดจนโปรแกรมการศึกษาผ่านระบบ ออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านฝึกอบรม โดยมีกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 18302 อาคาร 18 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

On December 27-28, 2022, College of Management for Development welcomed Prof. Dr. Saw Htay Myint, President of Myanmar Creative University, for the purpose of meeting and reviewing academic cooperation between College of Management for Development with Myanmar Creative University to cooperate in developing training, research, exchange of knowledge of teachers and students, as well as online education programs related to training work. The meeting is scheduled to be held between 27-28 December 2022 at Meeting Room 18302, Building 18, 3rd floor, Thaksin University. Songkhla Campus