วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ม.ค.66 ถึงวันที่ 2 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมสัมมนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
 
     

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรม เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์โครงการ 

1.เพื่อรับการประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมและหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

2.เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN QA และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

4.เพื่อการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
#Anniversary

#16ปีUMDC

#เด็กUM

#สาขาการบริหารงานตำรวจ

#สาขาการจัดการสมัยใหม่

#วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ