วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 พ.ย.65 ถึงวันที่ 13 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมชั้นปีที่ 3 เเละนิสิตภาคสมทบ รุ่น 18
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอแสดงความยินดีนิสิตผ่าน กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

นิสิตชั้นปีที่ 3 เเละนิสิตภาคสมทบ รุ่น 18

ภายใต้โครงการสัมมนาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณ ตัวเเทนนิสิต เเละผู้มีส่วนร่วมทุกคน ที่ได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ อาหาร เเละด้านอื่นๆ