วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ต.ค.65 ถึงวันที่ 28 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครบรอบ 16 ปี UMDC
 
     

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา นำโดย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน สงขลา

ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ตัวเเทนสโมสรนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เเละตัวเเทนนิสิต

ร่วมกันทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ครบรอบ 16 ปี UMDC โดยได้มีการจัดทำบุญเลี้ยงพระ ณ อาคาร 18 ชั้น3 (อาคาร 50 ปี วศ. มศว มทษ ) มหาวิทยาลัยทักษิณ เเละสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณพระพรหม ปู่เลียบ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ทั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณ สโมสรนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ตัวเเทนนิสิตชั้นปี ที่ได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่ อาหาร เเละด้านอื่นๆ

#Anniversary

#16ปีUMDC

#เด็กUM

#สาขาการบริหารงานตำรวจ

#สาขาการจัดการสมัยใหม่

#วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

#มหาวิทยาลัยทักษิณ