วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ต.ค.65 ถึงวันที่ 7 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอแสดงความยินดี  อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอแสดงความยินดี  อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น บทความวิจัยประเภทบรรยาย การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไทยมุสลิมด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 "การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคม บนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2565