วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.65 ถึงวันที่ 13 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
 
     


วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 และสำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาของหลักสูตร

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละหลักสูตร และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1.สิบตำรวจเอกนริศ จันทโหม หลักสูตร รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภาคสมทบ
2.นางสาวรัติกาล เสาดำ หลักสูตร รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม