วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี นางสาววศินี เพชรรักษ์  นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ได้คะแนนสอบ TOEIC 415 คะแนน
 
     

ขอแสดงความยินดี นางสาววศินี เพชรรักษ์  นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร รป.บ. การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

ได้คะแนนสอบ TOEIC 415 คะแนน การทดสอบภายใต้โครงการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นสากลสำหรับนิสิต (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 1 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา