วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทา/เพิ่มเติม/ปรับปรุง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของโรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่
 
     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำ/เพิ่มเติม/ปรับปรุง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่มท.0816.2/ ว 368 ลงวันที่ 19 มกราคม2564) รุ่นที่ 20 วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกี่ เทศบาลตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์