วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ที่มีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์บทบาททิศทางในการดาเนินนโยบาย อปท. รู้เท่าทันสถานการณ์ และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิ
 
     

โครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ที่มีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์บทบาททิศทางในการดำเนินนโยบาย อปท. รู้เท่าทันสถานการณ์ และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น” วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี