วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการบริการทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วินัยข้าราชการท้องถิ่นการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ