วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ส.ค.65 ถึงวันที่ 30 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตรและได้รับรางวัลเกียรติบัตรผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีของแต่ละหลักสูตรและได้รับรางวัลเกียรติบัตรผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

โดยจะเข้ารับเกียรติบัตรผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 งานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

เกณฑ์การคัดเลือก
 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 – 4 ในปีการศึกษา 2565
 2. เป็นนิสิตที่มีสภาพสมูบรณ์และไม่เป็นนิสิตตกค้างของแต่ละรุ่นปีการศึกษา
 3. เป็นนิสิตที่มีค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สูงสุดของสาขาวิชาในหลักสูตรที่นิสิตสังกัด และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.70

รางวัล นิสิตที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินิสิตที่มีผลการเรียนดีในวันไหวครู ประจําปีการศึกษา 2565

โดยมีรายชื่อดังนี้

นางสาวโนรี แวหะมะ สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่

นางสาวนวียา ยิ่งประสิทธิ์ สาขาวิชา การจัดการสมัยใหม่

นางสาวณัฐนันท์ จันผุด สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

นางสาวนฤมล เพ็ชรนาค สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

นายธนภัทร โกสินธ์ สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

นางสาวสิรินยา ยอดดำ สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม

จ่าเอกศักดิ์ดายุทธ อินทรเพชร สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม