วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ส.ค.65 ถึงวันที่ 27 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ “อบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม”
 
     

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดี จังหวัดสงขลา ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดโครงการ “อบรมความรู้ทางกฎหมายแก่นิสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม” ณ ห้องประชุม 18504 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น.