วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ส.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ผ่านกำหนดให้เป็นสถานฝึกอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ และหลักสูตรผู้นำเที่ยว จากคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ผ่านการรับรองจัดตั้งให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และสถานฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว
จากคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่
27 มิถุนายน 2565
โดยหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการดำเนินการจัดอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปและผู้นำเที่ยว