วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ส.ค.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานโครงการบริการวิชาการเดือนสิงหาคม 2565
 
     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา และกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 การจัดทำเอกสารประกอบ การประเมินและเทคนิคการกรอกข้อมูลในระบบ e-SAR  ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0816.4/ว 806)” วันที่ 12 – 14  สิงหาคม  2565  ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร ระเบียบงานสารบรรณหลักการเขียนหนังสือราชการ เทคนิคการใช้ถ้อยคำภาษาในหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสารการทำลายเอกสารและการจดบันทึกรายงานการประชุม” วันที่ 17 -19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเอสอาร์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการบริการทางวิชาการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วินัยข้าราชการท้องถิ่นการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ

โครงการอบรม “การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ที่มีผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์บทบาททิศทางในการดำเนินนโยบาย อปท. รู้เท่าทันสถานการณ์ และเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เพื่อการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น” วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำ/เพิ่มเติม/ปรับปรุง แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่มท.0816.2/ ว 368 ลงวันที่ 19 มกราคม2564) รุ่นที่ 20 วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกี่ เทศบาลตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท.0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564) วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมส้มโอเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา