วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ส.ค.65 ถึงวันที่ 31 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา และกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 การจัดทำเอกสารประกอบ การประเมินและเทคนิคการกรอกข้อมูลในระบบ e-SAR ตามมาตรฐา
 
     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“เทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา และกองการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 การจัดทำเอกสารประกอบ การประเมินและเทคนิคการกรอกข้อมูลในระบบ e-SAR  ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0816.4/ว 806)” วันที่ 12 – 14  สิงหาคม  2565  ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา