วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ส.ค.65 ถึงวันที่ 1 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการปฐมนิเทศและแนวทางปฏิบัติราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตาบลประจาปีงบประมาณ 2565รุ่นที่ 1 วันที่ 21-24กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเพชรโฮเทลอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร