วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ส.ค.65 ถึงวันที่ 1 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม “การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีและการ พิจารณางบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเพิ่ม ประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้
 
     

โครงการอบรม “การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีและการ
พิจารณางบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร
ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 24
กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวรรณ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย