วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ส.ค.65 ถึงวันที่ 1 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีและการพิจารณา งบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเพิ่มประสิทธิภาพ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิก สภา และบุคลากรท้องถิ่
 
     

โครงการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีและการพิจารณา
งบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเพิ่มประสิทธิภาพ
เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิก
สภา และบุคลากรท้องถิ่น
วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ
โรงแรมอัศวรรณ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย