วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ส.ค.65 ถึงวันที่ 1 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการการบริหารจัดการการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อกฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจาปีและประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เสี่ยงต่อการ กระทาผิด สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 22
 
     

โครงการการบริหารจัดการการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อกฎระเบียบ
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การจัดการงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เสี่ยงต่อการ
กระทาผิด สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา
และบุคลากรท้องถิ่น
วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง