วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ส.ค.65 ถึงวันที่ 1 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทาหลักสูตร สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่นาไปสู่การจัดทาแผนจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้
 
     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่นาไปสู่การจัดทาแผนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 20 วันที่ 22 – 24 กรกฏาคม
2565 ณโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อาเภอเมืองจังหวัดตาก