วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 ก.ค.65 ถึงวันที่ 31 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานโครงการบริการวิชาการเดือนกรกฎาคม 2565
 
     

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่นาไปสู่การจัดทาแผนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 20 วันที่ 22 – 24 กรกฏาคม
2565 ณโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อาเภอเมืองจังหวัดตาก

 

โครงการการบริหารจัดการการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อกฎระเบียบ
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การจัดการงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีและประเภทต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เสี่ยงต่อการ
กระทาผิด สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา
และบุคลากรท้องถิ่น
วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น
อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

โครงการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีและการพิจารณา
งบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเพิ่มประสิทธิภาพ
เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิก
สภา และบุคลากรท้องถิ่น
วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ
โรงแรมอัศวรรณ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 

โครงการอบรม “การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีและการ
พิจารณางบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดทาบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร
ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 24
กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวรรณ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 

โครงการการปฐมนิเทศและแนวทางปฏิบัติราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตาบลประจาปีงบประมาณ 2565รุ่นที่ 1
วันที่ 21-24กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมเพชรโฮเทลอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

โครงการอบรม “ทักษะ เทคนิค ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การอนุมัติข้อบัญญัติและงบประมาณ ที่ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา
และบุคลากรท้องถิ่น ต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ การเตรียม ความพร้อมของ อปท. ในการรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้กลางปีนี้ วันที่ 29 –31กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาสรุปโครงการบริการทางวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน (ระดับอนุบาล) ตามขั้นตอน การประกันคุณภาพภายใน เทคนิคการกรอกข้อมูลระบบ e-SAR และระบบ nccs ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
(หนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0816.4/ว 806) วันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการการปฐมนิเทศและแนวทางปฏิบัติราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2565
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 -24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเพชรโฮเทลอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการการอบรม ”พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีและการพิจารณางบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง
และการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีและการพิจารณางบประมาณประเภทต่าง ๆ เพื่อการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง
และการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โครงการการบริหารจัดการการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อกฎระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีและประเภทต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เสี่ยงต่อการกระทำผิด สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
ที่นำไปสู่การจัดทำแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 20 วันที่ 22 – 24 กรกฏาคม 2565 ณโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองจังหวัดตาก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้บริหารท้องถิ่นกับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน” วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมนามาคา รีสอร์ท กมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต