วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 12 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/งานวิจัย ของบุคลากร สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

นาย กฤชณัท พรหมเสนะ  
ขอเผยแพร่ ผลงาน คู่มือปฏิบัติงาน เเละงานวิจัย ดังนี้
1.คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดและการติดตาม ประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 โหลดแบบฟร์อมตอบกลับ 
2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 โหลดแบบฟร์อมตอบกลับ 

นางสาว พิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
ขอเผยแพร่ ผลงาน คู่มือปฏิบัติงาน เเละผลงานเชิงวิเคราะห์ ดังนี้
1.คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 โหลดแบบฟร์อมตอบกลับ 
2.วิเคราะห์สถานภาพและสาเหตุการพ้นสภาพระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561-2563
 โหลดแบบฟร์อมตอบกลับ 

นาง ปิยานุช  จุฑาทิพรัตน์
ขอเผยแพร่ ผลงาน คู่มือปฏิบัติงาน เเละผลงานเชิงวิเคราะห์ ดังนี้
1.คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของ บุคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 โหลดแบบฟร์อมตอบกลับ 
2.วิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 โหลดแบบฟร์อมตอบกลับ 

 ในนาม ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอ่าน ผลงานคู่มือการปฎิบัติงาน งานวิเคราะห์ เเละงานวิจัย
 ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง