วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 พ.ค.65 ถึงวันที่ 21 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับ ผู้บริหารอาจารย์ เเละบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
 
     

ข่าวสารวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารอาจารย์ เเละบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 6 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานภายนอก ตลอดถึงเป็นการเปิดโลก

ทัศน์ในการเรียนรู้ให้แก่บุคลากร และสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับกลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ