วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 พ.ค.65 ถึงวันที่ 21 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ข้าเเสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารอาจารย์ เเละบุคคลากรวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้เข้าเเสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ในโอกาสสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลา